Adli Kontrol Tedbiri | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

Adli Kontrol Tedbiri
  • Yayınlanma Tarihi
  • 30 Mayıs 2017 - 16:00:01
Adli Kontrol Tedbiri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3 maddesi uyarınca; bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

Adlî kontrol tedbiri, şüphelinin aşağıda belirtilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasıdır.

a)Yurt dışına çıkamamak

b)Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak

c)Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak

d)Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek

e)Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek

f)Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak

g)Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek

h)Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak

i)Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek

j)Konutunu terk etmemek

k)Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek

l)Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 20. Maddesinde çocuklara yönelik adli kontrol tedbirine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Buna göre;

(1)Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir:

a)Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.

b)Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.

c)Belirlenen kişive kuruluşlarla ilişki kurmamak.

(2)Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması durumunda tutuklama kararı verilebilir.

Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi:

Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli veya sanığa denetimli serbestlik müdürlüğünce bilgilendirme formu tebligat ile gönderilir.Bilgilendirme formunda adli kontrol tedbirinin türü, tedbirin ne şekilde ve ne zaman yerine getirileceği, uyulması gereken kurallar, tedbire uymamanın sonuçları ile adli kontrol tedbirinin gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği belirtilir. Bu form aynı zamanda denetim planı yerine geçer.

Tebligatı alan şüpheli veya sanık adli kontrol tedbirinin gereklerini derhal yerine getirmesi gerekmektedir.

Adli kontrol tedbirlerinin infazında tedbir kararının gereklerini mazereti olmaksızın ve kasıtlı bir şekilde ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaz, varsa mazereti komisyon tarafından değerlendirilir. Tebligata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın kayıt kapatılarak dosya Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemesine gönderilir.

Kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini yerine getirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 112.maddesi gereğince yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilmektedir.

Haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüpheli veya sanıkların izin ya da başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil talepleri ilgili Cumhuriyet savcılığı veya mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.

İlgili Cumhuriyet savcılığı veya mahkeme tarafından karar verilinceye kadar adli kontrol kararının yerine getirilmesi gerekmektedir.Aksi durumda ihlal durumu oluşabilmektedir.

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı