Denetimli Serbestlik Büroları | Denetimli Serbestlik


Denetimli Serbestlik Forum

Denetimli Serbestlik Forum

Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

İzin ve Nakiller

İzin ve Nakiller

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

SAMBA Nedir?

SAMBA Nedir?

Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?
  • Yayınlanma Tarihi
  • 7 Şubat 2017 - 15:51:51
Müdürlüklerde Hangi bürolar bulunur?

Denetimli Serbestlikte Hangi Bürolar Bulunur ve Görevleri Nelerdir?

Denetimli serbestlik müdürlükleri , denetimli serbestlik kararlarının infazı ile diğer işlerini bürolar aracılığı ile yürütürler.

Bu bürolar:

1- Gelen evrak bürosu:

Denetimli serbestlik müdürlüğüne, mahkemelerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir.
Gelen evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır. Evrak, yazı, dilekçe veya zarfı kabul ve kontrol etmek, açmak, ayırmak, kayıt etmek, havale etmek, dağıtmak, dosyalamak ve göndermek. Fiziki olarak gelen evrakı, elektronik ortamda taramak ve UYAP bilişim sistemine aktarmak. Yanlış gelen evrak ile ilgili gerekli işlemi yapmak.
Denetimli serbestlik kararlarına ilişkin ilâmlar, mahkeme kararları ya da Cumhuriyet başsavcılığından gelen yazılar aynı gün kayıt kabul bürosuna göndermek ile görevlidir.

2- Kayıt kabul bürosu:

Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.

Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini yapmak. Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya araştırmak. Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat göndermek ya da yükümlüleri uygun araç ve yöntemlerle müdürlüğe davet etmek. Süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini tutanakla kayıt altına alarak komisyona bildirmek. Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak. Denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanına girmeyen kararları iade etmek. Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirmek görevleri arasındadır.

3- Değerlendirme ve planlama bürosu:

Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların planlanması, değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.
Büroya gelen yükümlüler hakkında önce risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılır, daha sonra belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun olarak denetim planı hazırlanır. Değerlendirme ve planlama bürosunun görevleri şunlardır: Kayıt kabul bürosundan gönderilen yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını değerlendirmek. Yükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının infazını planlamak. 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı kararı verilen hükümlüler hakkında uygulanacak tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin infazını planlamak. Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile topluma kazandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik programları belirlemek ve planlamak. Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları belirlemek. Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını en geç altı ayda bir vaka sorumlusunun görüş ve önerilerini de dikkate alarak yeniden değerlendirmek ve gerekli görülmesi halinde yeni bir denetim planı hazırlamak.

4-İnfaz bürosu:

Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.
İnfaz bürosunda görevli personel vaka sorumlusu olarak belirlenir. Vaka sorumluları denetim planının uygulanmasından sorumludur. Ayrıca kararın infazına ilişkin yazışmaların yapılmasından, yükümlülüklere uymayanların uyarılması için gerekli yazıların hazırlanmasından, uyarı kararını tebliğ etmekten, kurumlar arası yazışmaların yapılmasından, kararların infazı ile ilgili mahkemelere ve savcılıklara gönderilecek rapor ve yazıların hazırlanmasından,  koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasından, infaz sürecinin işleyişi ve diğer çalışmaların yürütülmesini değerlendirmek üzere yükümlü ile en az ayda bir görüşme yapılmasından ve aldığı geri bildirimlerin ilgili büroya iletilmesinden, sorumludurlar.

5-Eğitim ve iyileştirme bürosu:

Yükümlülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütür.

Bu büronun görevleri şunlardır: Yükümlülere yönelik bireysel görüşmeler ile grup çalışmalarını yürütmek. Müdahale programlarını uygulamak. İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat ederek yükümlülerin aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak çalışmalar yürütmek. Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde eğitim ve iyileştirmeye yönelik programlar hazırlamak ve yürütmek. Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye yönelik yürüttükleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim programlarını tespit etmek; iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek.

6-Denetim bürosu:

Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından kollukla işbirliği içeresinde yapılır.

Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurlarının görevleri şunlardır: Yükümlülerin denetim ve takiplerini yapmak. Denetim sonuçları hakkında vaka sorumlusuna bilgi vermek. Yükümlülere elektronik kelepçe takmak ve elektronik izleme cihazlarını kurmak. Elektronik izleme merkezinden yükümlülerin denetim ve kontrolüne ilişkin iletilen talepleri yerine getirmek. Yükümlüyü çalışacağı kuruma yerleştirmek, eğitim kurumuna ya da programına kaydettirmek. Hakkında hapis cezasının konutta çektirilmesine karar verilen hükümlünün, ikametgâh adresine gidilerek infaza ilişkin işlemleri başlatmak.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlülerden kendi işini kuran ve işletenler ile bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalışanları, koşullu salıverilme tarihine kadar çalıştıkları yerlerde düzenli olarak denetlemek.

7-Mağdur destek hizmetleri bürosu:

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulur.
Mağdur destek hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır: Mağdurların taleplerini kabul etmek ve incelemek. Yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek.
Mağdurun talep etmesi halinde; Yargılama süreci hakkında bilgilendirmek, Psiko-sosyal destek programlarını uygulamak. Mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik tanıtıcı çalışmalar yürütmek.

8-Koruma kurulu bürosu:

Mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirmek, ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan hükümlülerin talep etmeleri halinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında hükümlü bilgilendirmektdir.

9-İdari ve mâli işler bürosu:

İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.
İdari ve mâli işler bürosu; Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini, Gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet teminini, Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini, Bakım ve onarım işlerini, Mutemetlik işlemlerini, Personel işlemleri ile idari ve mâli işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri, yürütmekle görevlidir.

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz

Denertimli Serbestlik

Denetimli Serbestlik Bilgi Kaynağı